Adatvédelmi irányelvek


Önnek mindenkor joga van törölni magáról minden nálunk és általunk tárolt adatot!

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

1. Általános bevezetés
  Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) az IT Referens Hungary Kft. (székhely: 3060 Cserhát lakónegyed 3/B 1/1., cégjegyzékszám: 12-09-010116, adószám: 26249391-2-12, adatvédelmi nyilvántartási szám: ) kezeli (továbbiakban: „Üzemeltető”). A regisztrációval Ön tudomásul veszi és elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban foglaltakat, egyben az adatkezelés megkezdését megelőzően hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok kezeléséhez. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne regisztráljon.
2. Jogszabályi háttér
  A Falad.hu működésével, így különösen az adatvédelemmel és felhasználók jogaival kapcsolatosan különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:
 • - 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • - 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
 • - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • - 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.
3. Definíciók
Üzemeltető:
Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) kezelő vállakozás

Érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:a.) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b.) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen esetben az Üzemeltető).

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Harmadik fél:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Felhasználó:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki regisztrált a webhelyre

Hirdetés:
a regisztrált felhasználó által potenciális értékesítés vagy keresés szempontjából webhelyünkre és adatbázisunkba regisztrált szöveges és/vagy képi megjelenésű tartalmi elem.

Eladó/Értékesítő:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki regisztrált felhasználóként regisztrált hirdetésében értékesítés céjából potenciális vevőt vagy vevőket keres

Vevő/Vásárló:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a regisztrált hirdetések között potenciális vásárlási szándékkal vagy egyéb keresési szándékkal keresgél

4. Kapcsolatfelvétel
  Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: 3060, Pásztó, Cserhát lakónegyed 3/B 1/1, e-mail: info@falad.hu.
5. Adatvédelmi rendelkezések
 • A falad.hu webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben jelen adatvédelmi nyilatkozatunknak és általános szerződési feltételeinknek megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el mindkét dokumentumot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.
 • Az Ön személyes adatainak jelen Nyilatkozat szerinti kezelésének jogalapja az Ön beleegyező nyilatkozata, melyet bármikor visszavonhat, az adatkezelés tehát önkéntes, az érintettek hozzájárulásán alapul.
 • Kezelt adatok köre: az Ön neve, címe és e-mail címe, de egyéb információk is ide tartozhatnak azon adatok köréből, melyeket Ön a rendszerünk használata során magáról megad.
 • Az Ön által megadott adatokat határozatlan ideig (profilja törléséig) kezeljük.
 • A személyes adatok kezelésének célja és módja: a velünk kapcsolatban álló, különböző szolgáltatásokat nyújtó (termékeket értékesítő) vállalkozókat és jogi személyeket kereső ügyfelek részére a kiválasztott szolgáltatók ajánlatainak, majd az ajánlat elfogadása esetén az erről szóló nyilatkozat továbbítása, kapcsolatfelvétel (és lehetséges együttműködés) céljából, azzal, hogy a tényleges szerződéskötésben falad.hu nem vesz részt.
 • Esetenként harmadik felek is bevonhatók – adatfeldolgozóként – a webhelyeinken összegyűjtött információk – köztük az Ön személyes adatainak – feldolgozásába vagy elemzésébe. Például a webhely kezelője vagy fenntartója egy erre szakosodott IT- szolgáltató cég lehet. Ezeket a harmadik feleket szerződés kötelezi arra, hogy az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott módon kezeljék.
 • A falad.hu üzemeltetése során felmerülhet, hogy azt másik személy (cég) veszi át Üzemeltetőtől, mely esetben az Üzemeltető által kialakított adatbázis (így az Ön általunk kezelt adatai is) ezen új üzemeltető részére kerülnek átadásra; a regisztrációval Ön kifejezetten hozzájárul e lehetséges jövőbeni adattovábbításhoz is.
 • A falad.hu rendszerének fontos elemét képezi, hogy a keresések után a megadott keresési értékek alapján rangsorolási műveletet végez. A rangsorolások segítenek abban, hogy a falad.hu hatékonyabban tudja nyújtani szolgáltatását és az adott keresésre a legmegfelelőbb hirdetőt ajánlja. A falad.hu webhelyet használva Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja az rangsorolási rendszert.
 • Valamennyi harmadik fél kizárólag a fent említett célokra használhatja fel a neki átadott személyes adatokat. A személyes adatok mindennemű egyéb felhasználása tilos.
 • Az Üzemeltető biztosítja a megfelelő technikai és szervezeti hátteret az Ön személyes adatainak elveszítés és bármilyen fajta jogosulatlan felhasználás elleni védelme érdekében, azonban kibertámadás esetén történő adatkiszivárgásárt felelősségre nem vonható az Üzemeltető. A falad.hu webhely használatával Ön ezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
 • Önnek joga van ahhoz, hogy adatokat kérjen a cégünk által az Önről tárolt valamennyi személyes információ jellegéről (így az Ön általunk kezelt, illetve az általunk vagy rendelkezésünk szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről). Az Üzemeltető 30 napon belül (írásban) válaszol ezekre a megkeresésekre. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
 • Ön kérheti személyes adatai kiegészítését, módosítását vagy törlését.
 • Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefonszáma: 061-391-1400. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
6. Egyéb rendelkezések
  Az Üzemeltető fenntartja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát.

  Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: IT Referens Hungary Kft. 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 3/B 1/1.
7. Egyéb rendelkezések
  A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Utolsó módosítás: 2019.05.10

Falad.hu